Mednarodna konferenca
MUZEJI IN ZAMOLČANE ZGODOVINE.
Med spominom in pozabo
Ljubljana, 5. do 6. oktober 2017
Muzej novejše zgodovine Slovenije

Mednarodna konferenca bo v angleškem jeziku z izločki v slovenščini.

Muzeji igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in zastopanju skupne kulturne dediščine različnih skupnosti. Postali so socialna vozlišča, ki spodbujajo spoštujoče odnose med ljudmi in izboljšujejo družbo, z mediacijo naslavljajo travmatične zgodovine iz več zornih kotov. Odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost izražanja, česar ni mogoče ubesediti, so naloge, ki jih morajo muzeji opravljati kot aktivne sooblikovalci družbe. Lahko pomagajo doseči miroljubne rešitve travmatičnih dogodkov iz preteklosti in spodbuditi razumevanje zgodovine, ki z izmenjavo znanj zajema več vidikov.

ICOM Slovenija, Skupnost muzejev Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za sociologijo) in Muzej novejše zgodovine Slovenije organizirajo mednarodno konferenco, namenjeno odgovarjanju na vprašanja o razumevanju skrite zgodovine in interpretacije kulturne dediščine danes. Zanima nas način, kako kolektivni spomini, ki ne ustrezajo prevladujočim zgodovinskim pripovedim, sodelujejo (ali ne sodelujejo) z nacionalno naracijo in kako se to odraža v muzejskih razstavah. Katere zgodbe so prezrte v muzejih? Kako je nezaželena in zanemarjena zgodovina strukturirana v posameznih zgodovinskih obdobjih? Katere oblike in kaj predstavlja javno soglasje o tem, katere dediščine je treba ohraniti in v katerih primerih postane nezaželena ali celo prepovedana? Kako deluje kolektivni spomin in kje nastopi pozaba? Kaj omejuje svobodo muzejev in kakšne so vloge nevladnih organizacij? Kaj ustvarja soglasje in kdo narekuje interpretacijo preteklosti – poklicna sfera ali politika?

Z ukvarjanjem s temi vprašanji nam konferenca omogoča boljše razumevanje vloge muzejev kot orodij za ustvarjanje složnih skupnosti in pregled tovrstnih praks v različnih nacionalnih okoljih.

Knjiga povzetkov

____________________________________________________________________________________________

International Conference
MUSEUMS AND CONTESTED HISTORIES.
Between Memory and Oblivion
Ljubljana, 5th and 6th October 2017
National Museum of Contemporary History, Slovenia

Museums play a key role in the creation and representation of the shared cultural heritage of different communities. They have become social nodes that encourage peaceful relationships between people and the improvement of society, addressing traumatic histories through mediation and multiple points of view. The discovery of divisive histories and the ability to express what cannot be said are duties that museums must carry out as active co-shapers of society. They can help reach peaceful solutions to traumatic events from the past and foster an understanding of history that encompasses many points of view by sharing knowledge.

ICOM Slovenia, the Slovene Museum Association, the Faculty of Arts of the University of Ljubljana (Department of Sociology) and the National Museum of Contemporary History are organizing an international conference aimed at answering questions about the understanding of hidden histories and the interpretation of cultural heritage today. We are interested in the ways in which collective memories that do not correspond to the dominant historical narratives interact (or do not interact) with the national narrative and how this is reflected in museum exhibitions. What stories are overlooked in museums? How is undesirable and neglected history structured in individual historical periods? What forms and what dismantles public consensus about which heritage should be preserved and in what cases does it become unwanted or even denounced? How does collective memory work and where does forgetting come into play? What limits the freedom of museums and what are the roles of NGOs? What creates consensus and who dictates the interpretation of the past – the professional sphere or politics?

The first conference day will be dedicated to the themes of the change and transformation of museums after the year 1989 (museums about the revolutions, the complex heritage of the wars …), while the second day will be dedicated to an overview of the newly forming trends and themes in museums and a multifaceted understanding of “contested, difficult, forgotten” history in Europe today. All of this should provide us with a better understanding of the role of museums as tools for creating peaceful communities and an overview of such implementations in different national environments.

Conference programme

Book of Abstracts